ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

แบบคำขอมีบัตรประจำตัวข้าราชการ, ลูกจ้างบประจำ, พนักงานกระทรวงสาธารณสัข, พนักงานราชการ "ติดต่องานการเจ้าหน้าที่โดยตรง"

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ข้าราชการ / มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง พนักงานราชการ / มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง พนักงานกระทรวงสาธารณสุข

1. แบบฟอร์มขอรับเงินตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (ดาวน์โหลด)

2. แบบฟอร์มใบเสนอความต้องการพัสดุ (กรณีมีแผนที่ได้รับอนุมัติ) (ดาวน์โหลด)

3. แบบฟอร์มใบเสนอความต้องการพัสดุ (กรณีไม่มีแผน) (ดาวน์โหลด)

4. แบบฟอร์มบันทึกข้อความคำขอใช้สวัสดิการแบบต่างๆ

            - บันทึกข้อความแบบคำขอสวัสดิการ (ดาวน์โหลด)

            - แบบฟอร์มขอยืมเงินกองทุนสวัสดิการ (วงเงินไม่เกิน 20000 บาท) (ดาวน์โหลด)

          - แบบฟอร์มขอยืมเงินกองทุนสวัสดิการ (วงเงินเกิน 20000 บาท) (ดาวน์โหลด)

            - ใบเสนอความต้องการใช้เงินกองทุน (วงเงินไม่เกิน 20000 บาท) (ดาวน์โหลด

            - ใบเสนอความต้องการใช้เงินกองทุน (วงเงินเกิน 20000 บาท) (ดาวน์โหลด

            - แบบฟอร์มขอรับการสนับสนุนเงินกองทุน (วงเงินไม่เกิน 20000 บาท) (ดาวน์โหลด

            - แบบฟอร์มขอรับการสนับสนุนเงินกองทุน (วงเงินเกิน 20000 บาท) (ดาวน์โหลด

5. แบบฟอร์มขออนุญาติใช้รถยนต์ส่วนกลาง (ดาวน์โหลด)

6. แบบฟอร์มขออนุมัติจ้างลูกจ้างชั่วคราว (ดาวน์โหลด)

7. แบบฟอร์มขออนุมัติจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (ดาวน์โหลด)

8. แบบฟอร์มขอมีบัตรประจำเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแหลมฉบัง (ดาวน์โหลด)

9. ทะเบียนคุมการประชุม/อบรม/สัมมนา ภายใน/ภายนอกหน่วยงาน (ดาวน์โหลด)

10. แบบฟอร์มขออนุมัติใช้โทรศัพท์ เพื่อโทรทางไกล/โทรสารทางไกล (ดาวน์โหลด)

11. แบบฟอร์มปฏิกิริยาจากการให้เลือด (ดาวน์โหลด)

12. แบบฟอร์มผู้ป่วยมีความจาเป็นต้องใช้เลือดฉุกเฉิน (ดาวน์โหลด)

13. แบบฟอร์มขอลาออกจากราชการ

            - แบบฟอร์มขอลาออกจากราชการลูกจ้างชั่วคราว 2565 (ดาวน์โหลด)

            - แบบฟอร์มขอลาออกจากราชการลูกจ้างบริการ 2565 (ดาวน์โหลด)

14. แบบฟอร์มใบเบิกสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร (ดาวน์โหลด)

15. แบบฟอร์มใบขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ดาวน์โหลด)

16. แบบฟอร์มประสงค์ไม่ขอส่งผลงานเพื่อขอรับเงิน P4P (ดาวน์โหลด)

17. แบบฟอร์มหน้างบใบสำคัญค่ายานพาหนะเดินทางภายในประเทศ (ดาวน์โหลด)

18. แบบคำขออนุญาตคัดสำเนาทะเบียนประวัติข้าราชการ (กพ.7) (ดาวน์โหลด

19. แบบฟอร์มขออนุมัติเดินทางไปราชการ (ดาวน์โหลด)

20. แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน (ดาวน์โหลด)

21. แบบฟอร์มใบลาป่วย/ลาคลอดบุตร/ลากิจส่วนตัว (ดาวน์โหลด)

22. แบบฟอร์มทะเบียนครุภัณฑ์ (ดาวน์โหลด)

23. แบบฟอร์มขออนุมัติหนังสือรับรอง เงินเดือน/การปฏิบัติงาน/ผลงานวิชาการ (ดาวน์โหลด)

24. แบบฟอร์มขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน (พ.ต.ส.) (ดาวน์โหลด)

25. แบบฟอร์มใบแจ้งซ่อม (ดาวน์โหลด)

26. แบบฟอร์มบันทึกข้อความใบเปล่า (ดาวน์โหลด)

27. แบบฟอร์มสัญญายืมเงิน 216 (ดาวน์โหลด)

28. แบบฟอร์มใบเบิกสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (ดาวน์โหลด)

29. แบบใบลาไปศึกษา/ฝึกอบรม/ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน ศน.1-ศน.2 (ดาวน์โหลด)

30. แบบฟอร์มหนังสือขอลาออกจากการปฏิบัติงานพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (ดาวน์โหลด)

31. บันทึกข้อความขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ (ดาวน์โหลด)

32. แบบใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร (ดาวน์โหลด)

33. แบบฟอร์มขออนุญาตลากรณีฉุกเฉินมีเหตุจำเป็น (ดาวน์โหลด)

34. แบบฟอร์มการขอใช้ห้องประชุม (ดาวน์โหลด)

35. บันทึกข้อความ "ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ" (ดาวน์โหลด)

36. ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ดาวน์โหลด)

37. หลักฐานการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ส่วนที่ 2 แบบ 8708 (ดาวน์โหลด)

38. ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (ดาวน์โหลด)

39. แบบสรุปผลการเข้ารับการอบรม (ดาวน์โหลด)

40. แบบฟอร์มการสั่งงานและขอใช้อุปกรณ์โสต (ดาวน์โหลด)

41. แบบฟอร์มยกเลิกวันลา (ดาวน์โหลด)

42. แบบฟอร์มขอย้าย (ดาวน์โหลด)

43. แบบฟอร์มใบรายงานปฏิกิริยาจากการให้เลือด (ดาวน์โหลด)

44. แบบฟอร์มใบขอเลือด (ดาวน์โหลด)

45. แบบฟอร์มประกาศเสียงตามสาย (ดาวน์โหลด)

46. แบบรับรองการมีสิทธิได้รับการช่วยเหลือการยกเว้นค่าห้องพิเศษ (ดาวน์โหลด)

47. แบบบันทึกขอผลตรวจ HIV (ดาวน์โหลด)

48. แบบฟอร์มหนังสือขอลาออกจากราชการ (ดาวน์โหลด

49. 1753_แบบฟอร์มขอประเมินเลื่อนระดับชำนาญงาน (ดาวน์โหลด

50. 1754_เอกสารประกอบการคัดเลือกประเภทวิชาการทุกตำแหน่ง (ดาวน์โหลด

51. 1755_แบบฟอร์มขอประเมินเลื่อนระดับพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ดาวน์โหลด

52. 1756_แบบฟอร์มขอประเมินขอรับเงินประจำตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ (ดาวน์โหลด

53. 1757_แบบฟอร์มขอประเมินเลื่อนระดับพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ดาวน์โหลด

54. 1758_แบบฟอร์มขอประเมินขอรับเงินประจำตำแหน่ง (ดาวน์โหลด

55. 1759_แบบฟอร์มแบบประเมินผลงาน ขอเลื่อนระดับชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ (ดาวน์โหลด

56. 1760_แบบฟอร์มข้อเสนอแนวคิด ขอเลื่อนระดับชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ (ดาวน์โหลด

57. 1761_แบบขอนับเกื้อกูล (ดาวน์โหลด

58. 1762_ใบสมัครคัดเลือก (ดาวน์โหลด

59. แบบ สปส 9-02 แบบเลือกสถานพยาบาลในการรับบริการทางการแพทย์ (ดาวน์โหลด

60. แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาล (ดาวน์โหลด

61. แบบฟอร์มแจ้งการปฏิบัติงานไม่เป็นตามสัญญา (ดาวน์โหลด

62. แบบฟอร์มการเงิน

            - ตาราง OT (ดาวน์โหลด)

            - ใบค่าตอบแทน P4P (ดาวน์โหลด)

            - ฉ11 - 1 หน้า (ดาวน์โหลด)

            - ฉ11 - 2 หน้า (ดาวน์โหลด)

            - ตารางเบิก ฉ11 - 1 หน้า (ดาวน์โหลด)

            - ตารางเบิก ฉ11 - 2 หน้า (ดาวน์โหลด)

            - ใบรับรองการปฏิบัติงาน - 1 หน้า (ดาวน์โหลด)

            - ใบรับรองการปฏิบัติงาน - 2 หน้า (ดาวน์โหลด)

63. แบบฟอร์มใบยืมครุภัณฑ์ทางการแพทย์ (ดาวน์โหลด

64. แบบแจ้งความจำนงขอแก้ไขข้อมูลใน hosxp (ดาวน์โหลด

65. แบบใบยืมเวชระเบียนผู้ปวยใน (ดาวน์โหลด

66. ใบลาพักผ่อนไปต่างประเทศ (ดาวน์โหลด

67. แบบฟอร์มคืนครุภัณฑ์/ใบคืนวัสดุและครุภัณฑ์ (ดาวน์โหลด

68. วิธีใช้ไม้กั้นเครื่องเข้าออกบ้านพัก (ดาวน์โหลด

69. แบบขออนุญาตปฏิบัตินอกสถานที่ แบบ.รง.C1 (ดาวน์โหลด) สำหรับข้าราชการ

70. ข้อตกลงการปฏิบัติงานนอกสถานที่ แบบ.รง.C2-C3 (ดาวน์โหลด)

71. แบบขออนุญาตปฏิบัตินอกสถานที่ แบบ.รง.C1 (ดาวน์โหลด) สำหรับพนักงานกระทรวงและลูกจ้างชั่วคราว

72. แบบรับรองการสิทธิยกเว้นค่าห้อง (ดาวน์โหลด)

73. บันทึกข้อความ P4P (ดาวน์โหลด)

74. แบบขออนุมัติปรับแผนวัสดุ (ดาวน์โหลด)

75. แบบฟอร์มหนังสือรับรองสิทธิ์ค่ารักษาพยาบาล (ดาวน์โหลด)

76. แบบฟอร์มรายงานผลการติดเชื้อโควิด 19

            - แบบที่ 1 แบบรายงานความเสียหาย (ดาวน์โหลด)

            - แบบที่ 2 แบบฟอร์มยื่นคำร้อง (ดาวน์โหลด)

            - แบบที่ 3 แบบฟอร์มสรุปข้อเท็จจริง (ดาวน์โหลด)

            - แบบที่ 4 แบบสอบสวนกรมควบคุมโรค (ดาวน์โหลด)

77. ใบ Request Ultrasound (ดาวน์โหลด)

78. แบบฟอร์มการขอแก้ไขผลแล็บ (ดาวน์โหลด)

79. แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจการจัดการศพทารกคลอดเสียชีวิต (ดาวน์โหล)

80. แบบรายงาน Exit Interview KPI 24 (ดาวน์โหล)

81.ใบรับรองแพทย์ประกันสังคม (ดาวน์โหล)

82.ใบรับรอบแพทย์ประกันสังคม(กองทุนทดแทน) (ดาวน์โหล)