ประกาศ ITA

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก ในรอบการประเมินที่ 2 ของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ

Read more
ประกาศ ITA
นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

Read more
ประกาศ ITA
คู่มือผู้ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพ สำหรับประชาชน

Read more
ประกาศ ITA
คู่มือการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ

Read more
ประกาศ ITA
แผนงบประมาณเงินบำรุง หมวดค่าใช้จ่ายครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง

Read more
ประกาศ ITA
แผนปฏิบัติการสาธารณสุขประจำปี ๒๕๖๕

Read more
ประกาศ ITA
แผนประจำปีงบประมาณ 2565

แผนการใช้งบประมาณเงินบำรุง หมวดค่าใช้จ่ายบุคลากร ปีงบปร […]

Read more
ประกาศ ITA
แต่งตั้งผู้รับผิดชอบการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานโรงพยาบาลแหลมฉบัง

Read more
ประกาศ ITA
ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564

Read more
ประกาศ ITA
รายงานผลการติดตามการดำเนินงานเว็บไซต์ โรงพยาบาลแหลมฉบัง

Read more