กรกฎาคม 2019

ประกาศรับสมัครงาน
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (รายคาบ)

Read more
ประกาศรับสมัครงาน
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน)

Read more
ประกาศรับสมัครงาน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ลูกจ้างชั่วคราวแบบมีเงื่อนไข

Read more
ประกาศรับสมัครงาน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ พนักงานจ้างเหมาบริการ

Read more
ประกาศรับสมัครงาน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ พนักงานจ้างเหมาบริการ.ตามประกาศวันที่ 2 ก.ค. 62

Read more
ประกาศรับสมัครงาน
รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ (รายคาบ) ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีหรือนักวิชาการเงินและบัญชี

Read more
ประกาศรับสมัครงาน
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานริการ

Read more
ประกาศรับสมัครงาน
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเภสัชกร

Read more
ประกาศรับสมัครงาน
รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ (รายคาบ)

Read more
ประกาศ ITA
พ.ต.ส.5 กค.62 จาก สสจ.ชบ.

Read more