• บทความ: กระทรวงสาธารณสุข
  • ประเภทบทความ: ค่านิยม
  • เขียนเมื่อ: 1 สิงหาคม 2562

P = People Centered Approach ใส่ใจประชาชน

     Approach ยึดประชาเป็นศูนย์กลางในการทำงานเพื่อประโยชน์ในการทำงาน เพื่อประโยชน์อันดีแก่ประชาชน โดยใช้หลัก “เข้าใจ เข้าถึง พึ่งได้” มีแนวทางการขับเคลื่อนงาน ดังนี้

๑. กำหนดตัวชี้วัด และเน้นขับเคลื่อนงานให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ทุกตัวชี้วัดสำคัญในความรับผิดชอบ เน้นการทำงานเป็นทีม และร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกระดับ โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง

๒. กิจกรรมการให้บริการประชาชนที่นอกเหนือจากภาระงานปกติของหน่วยงาน/กิจกรรมจิตอาสา

๓. กำหนดผู้รับผิดชอบงานด้านพัฒนาคุณภาพ และพัฒนางานตามเกณฑ์คุณภาพทุกเรื่องที่ต้องมีการประเมินรับรอง