• บทความ: กระทรวงสาธารณสุข
  • ประเภทบทความ: ค่านิยม
  • เขียนเมื่อ: 1 สิงหาคม 2562

O = Originality เร่งสร้างสิ่งใหม่

     สร้างสรรค์นวัตกรรม/สิ่งใหม่ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อระบบสุขภาพ

๑. เน้นให้เจ้าหน้าที่ทุกคนศึกษาหาความรู้ เพื่อพัฒนาตัวเอกตลอดเวลา ให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามเกณฑ์มาตรฐานในงานที่รับผิดชอบ

๒. แสวงหาความรูเพิ่มเติมเพื่อพัฒนางานในความรับผิดชอบอยู่เสมอ ให้เท่าเทียมนานาอารยประเทศ

๓. หน่วยงานมีการนำกระบวนการเรียนรู้ KM/R2R ไปใช้ในการแก้ปัญหา พัฒนาระบบงาน/งาน อย่างมีประสิทธิภาพ