M = Mastery เป็นนายตนเอง

     เป็นบุคคลที่หมั่นฝึกฝนตนเองให้มีศักยภาพยึดมั่นในความถูกต้อง มีวินัย ปฏิบัติตามกฎระเบียบบนพื้นฐานของการมีสำนึกรับผิดชอบ คุณธรรมและจริยธรรม

๑. ด้านการปลุกจิตสำนึก : ระเบิดจากข้างใน ผู้นำองค์กรเป็นต้นแบบ เน้นด้านการปลุกจิตสำนึกที่ดี และการเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา และสร้างความพร้อมรับผิดในการบริหารงาน
๑.๑ ผู้นำองค์กรและผู้บริหารทุกระดับในสังกัด ถ่ายทอดแนวทางการขับเคลื่อนค่านิยม MOPH และเน้นให้ผู้บริหารทุกระดับปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และนำไปถ่ายทอดในการประชุมผู้บริหารระดับหน่วยงานย่อย
๑.๒ บุลลากรทุกระดับดำเนินกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ในการยึดมั่นในจริยธรรม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรม มีสำนึกรับผิดชอบ
๑.๓ ผู้บริหารทุกระดับ ให้ความรู้ ตลอดจนข้อคิดแก่เจ้าหน้าที่ในสังกัดในการประชุมประจำเดือน เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง/การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน /๓๖ แผนที่ชีวิตของพ่อ
๑.๔ สื่อสารเชิงสร้างสรรค์เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน โดยการเผยแพร่พระราชกรณียกิจ และพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในรูปแบบการจัดนิทรรศการในหน่วยงาน เผยแพร่ในเว็บไซต์ของหน่วยงาน จัดบูทนิทรรศการในการจัดประชุมอบรม เป็นต้น

๒. สนับสนุนโครงการของจังหวัดมุกดาหาร เกี่ยวกับการทำดีด้วยกาย วาจา ใจ เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

๓. สร้างบรรยากาศที่ดีในหน่วยงาน และการทำงาน โดยเปิดเพลงจำขึ้นใจ (มีเนื้อหาเกี่ยวกับข้าราชการที่ดี) ก่อนการประชุม คปสจ. หรือการจัดประชุม อบรมอื่นๆ ตามความเหมาะสมของงาน หรือเปิดเพลงพระราชนิพนธ์สร้างบรรยากาศการทำงานที่ดี ทางเสียงตามสายของหน่วยงานก่อนทำงานภาคเช้า

๔. ผู้บริหารทุกระดับ รักษาวินัยผู้ใต้บังคับบัญชาโดยเคร่งครัด

๕. จัดระบบงานการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์อย่างรวดเร็วและเป็นธรรมแก่ผู้เกี่ยวข้อง