• บทความ: กระทรวงสาธารณสุข
  • ประเภทบทความ: ค่านิยม
  • เขียนเมื่อ: 1 สิงหาคม 2562

H = Humility ถ่อมตนอ่อนน้อม

     มีสัมมาคารวะ มีน้ำใจ ให้อภัย รับฟังความเห็น เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม เน้นพัฒนาด้านจิตใจ การให้เกียรติและเคารพผู้อื่น ไม่เลือกชนชั้นวรรณะ เคารพผู้อาวุโส เน้นการครองตน ครองคน ดังนี้

๑. จัดทำโครงการหน่วยงานคุณธรรม เน้นการพัฒนาและยกระดับจิตใจ ให้บริการนแก่ประชาชนโดยมีอัธยาศัยที่ดี เป็นแบบอย่างที่ดีในการดำรงตน มีจิตสำนึกที่ดีและมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

๒. จัดกิจกรรมทำดีด้วยใจ เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ความสำเร็จวัดจาก : แบบสอบถามข้อมูลความพึงพอใจในการปฏิบัติงานจากผู้รับบริการ ,ผู้ร่วมปฏิบัติงาน และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน)