แผนประจำปีงบประมาณ 2565

แผนการใช้งบประมาณเงินบำรุง หมวดค่าใช้จ่ายบุคลากร ปีงบประมาณ 2565 (ดาวน์โหลด)

แผนการใช้งบประมาณเงินบำรุง หมวดค่าวัสดุทั่วไปและค่าสาธารณูปโภค (ดาวน์โหลด)

แผนการใช้งบประมาณเงินบำรุง หมวดค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2565 (ดาวน์โหลด)

แผนปรับปรุงและก่อสร้างอาคาร (เงินบำรุง) ปีงบประมาณ 2565 (ดาวน์โหลด)