ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

แบบคำขอมีบัตรประจำตัวข้าราชการ, ลูกจ้างบประจำ, พนักงานกระทรวงสาธารณสัข, พนักงานราชการ "ติดต่องานการเจ้าหน้าที่โดยตรง"

1. แบบฟอร์มขอรับเงินตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (ดาวน์โหลด)

2. แบบฟอร์มใบเสนอความต้องการพัสดุ (กรณีมีแผนที่ได้รับอนุมัติ) (ดาวน์โหลด)

3. แบบฟอร์มใบเสนอความต้องการพัสดุ (กรณีไม่มีแผน) (ดาวน์โหลด)

4. แบบฟอร์มบันทึกข้อความคำขอใช้สวัสดิการแบบต่างๆ

            - บันทึกข้อความแบบคำขอสวัสดิการ (ดาวน์โหลด)

            - แบบฟอร์มขอยืมเงินกองทุนสวัสดิการโรงพยาบาลแหลมฉบัง (ดาวน์โหลด)

            - ใบเสนอความต้องการใช้เงินกองทุน (ดาวน์โหลด

            - แบบขอรับการสนับสนุนสวัสดิการต่างๆ (ดาวน์โหลด

5. แบบฟอร์มขออนุญาติใช้รถยนต์ส่วนกลาง (ดาวน์โหลด)

6. แบบฟอร์มขออนุมัติจ้างลูกจ้างชั่วคราว (ดาวน์โหลด)

7. แบบฟอร์มขออนุมัติจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (ดาวน์โหลด)

8. แบบฟอร์มขอมีบัตรประจำเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแหลมฉบัง (ดาวน์โหลด)

9. ทะเบียนคุมการประชุม/อบรม/สัมมนา ภายใน/ภายนอกหน่วยงาน (ดาวน์โหลด)

10. แบบฟอร์มขออนุมัติใช้โทรศัพท์ เพื่อโทรทางไกล/โทรสารทางไกล (ดาวน์โหลด)

11. แบบฟอร์มปฏิกิริยาจากการให้เลือด (ดาวน์โหลด)

12. แบบฟอร์มผู้ป่วยมีความจาเป็นต้องใช้เลือดฉุกเฉิน (ดาวน์โหลด)

13. แบบฟอร์มขอลาออกจากราชการลูกจ้างชั่วคราว (ดาวน์โหลด)

14. แบบฟอร์มใบเบิกสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร (ดาวน์โหลด)

15. แบบฟอร์มใบขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ดาวน์โหลด)

16. แบบฟอร์มประสงค์ไม่ขอส่งผลงานเพื่อขอรับเงิน P4P (ดาวน์โหลด)

17. แบบฟอร์มหน้างบใบสำคัญค่ายานพาหนะเดินทางภายในประเทศ (ดาวน์โหลด)

18. แบบคำขออนุญาตคัดสำเนาทะเบียนประวัติข้าราชการ (กพ.7) (ดาวน์โหลด

19. แบบฟอร์มขออนุมัติเดินทางไปราชการ (ดาวน์โหลด)

20. แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน (ดาวน์โหลด)

21. แบบฟอร์มใบลาป่วย/ลาคลอดบุตร/ลากิจส่วนตัว (ดาวน์โหลด)

22. แบบฟอร์มทะเบียนครุภัณฑ์ (ดาวน์โหลด)

23. แบบฟอร์มขออนุมัติหนังสือรับรอง เงินเดือน/การปฏิบัติงาน/ผลงานวิชาการ (ดาวน์โหลด)

24. แบบฟอร์มขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน (พ.ต.ส.) (ดาวน์โหลด)

25. แบบฟอร์มใบแจ้งซ่อม (ดาวน์โหลด)

26. แบบฟอร์มบันทึกข้อความใบเปล่า (ดาวน์โหลด)

27. แบบฟอร์มสัญญายืมเงิน 216 (ดาวน์โหลด)

28. แบบฟอร์มใบเบิกสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (ดาวน์โหลด)

29. แบบใบลาไปศึกษา/ฝึกอบรม/ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน ศน.1-ศน.2 (ดาวน์โหลด)

30. แบบฟอร์มหนังสือขอลาออกจากการปฏิบัติงานพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (ดาวน์โหลด)

31. บันทึกข้อความขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ (ดาวน์โหลด)

32. แบบใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร (ดาวน์โหลด)

33. แบบฟอร์มขออนุญาตลากรณีฉุกเฉินมีเหตุจำเป็น (ดาวน์โหลด)

34. แบบฟอร์มการขอใช้ห้องประชุม (ดาวน์โหลด)

35. บันทึกข้อความ "ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ" (ดาวน์โหลด)

36. ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ดาวน์โหลด)

37. หลักฐานการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ส่วนที่ 2 แบบ 8708 (ดาวน์โหลด)

38. ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (ดาวน์โหลด)

39. แบบสรุปผลการเข้ารับการอบรม (ดาวน์โหลด)

40. แบบฟอร์มการสั่งงานและขอใช้อุปกรณ์โสต (ดาวน์โหลด)

41. แบบฟอร์มยกเลิกวันลา (ดาวน์โหลด)

42. แบบฟอร์มขอย้าย (ดาวน์โหลด)

43. แบบฟอร์มใบรายงานปฏิกิริยาจากการให้เลือด (ดาวน์โหลด)

44. แบบฟอร์มใบขอเลือด (ดาวน์โหลด)

45. แบบฟอร์มประกาศเสียงตามสาย (ดาวน์โหลด)

46. แบบรับรองการมีสิทธิได้รับการช่วยเหลือการยกเว้นค่าห้องพิเศษ (ดาวน์โหลด)

47. แบบบันทึกขอผลตรวจ HIV (ดาวน์โหลด)

48. แบบฟอร์มหนังสือขอลาออกจากราชการ (ดาวน์โหลด

49. 1753_แบบฟอร์มขอประเมินเลื่อนระดับชำนาญงาน (ดาวน์โหลด

50. 1754_เอกสารประกอบการคัดเลือกประเภทวิชาการทุกตำแหน่ง (ดาวน์โหลด

52. 1755_แบบฟอร์มขอประเมินเลื่อนระดับพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ดาวน์โหลด

53. 1756_แบบฟอร์มขอประเมินขอรับเงินประจำตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ (ดาวน์โหลด

54. 1757_แบบฟอร์มขอประเมินเลื่อนระดับพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ดาวน์โหลด

55. 1758_แบบฟอร์มขอประเมินขอรับเงินประจำตำแหน่ง (ดาวน์โหลด

56. 1759_แบบฟอร์มแบบประเมินผลงาน ขอเลื่อนระดับชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ (ดาวน์โหลด

57. 1760_แบบฟอร์มข้อเสนอแนวคิด ขอเลื่อนระดับชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ (ดาวน์โหลด

58. 1761_แบบขอนับเกื้อกูล (ดาวน์โหลด

59. 1762_ใบสมัครคัดเลือก (ดาวน์โหลด

60. แบบ สปส 9-02 แบบเลือกสถานพยาบาลในการรับบริการทางการแพทย์ (ดาวน์โหลด

61. แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาล (ดาวน์โหลด

62. แบบฟอร์มแจ้งการปฏิบัติงานไม่เป็นตามสัญญา (ดาวน์โหลด

63. แบบฟอร์มการเงิน

            - ตาราง OT (ดาวน์โหลด)

            - ใบค่าตอบแทน P4P (ดาวน์โหลด)

            - ฉ11 - 1 หน้า (ดาวน์โหลด)

            - ฉ11 - 2 หน้า (ดาวน์โหลด)

            - ตารางเบิก ฉ11 - 1 หน้า (ดาวน์โหลด)

            - ตารางเบิก ฉ11 - 2 หน้า (ดาวน์โหลด)

            - ใบรับรองการปฏิบัติงาน - 1 หน้า (ดาวน์โหลด)

            - ใบรับรองการปฏิบัติงาน - 2 หน้า (ดาวน์โหลด)

64. แบบฟอร์มใบยืมครุภัณฑ์ทางการแพทย์ (ดาวน์โหลด

65. แบบแจ้งความจำนงขอแก้ไขข้อมูลใน hosxp (ดาวน์โหลด

66. แบบใบยืมเวชระเบียนผู้ปวยใน (ดาวน์โหลด

67. ใบลาพักผ่อนไปต่างประเทศ (ดาวน์โหลด

68. แบบฟอร์มคืนครุภัณฑ์/ใบคืนวัสดุและครุภัณฑ์ (ดาวน์โหลด

69. วิธีใช้ไม้กั้นเครื่องเข้าออกบ้านพัก (ดาวน์โหลด

70. แบบขออนุญาตปฏิบัตินอกสถานที่ แบบ.รง.C1 (ดาวน์โหลด) สำหรับข้าราชการ

71. ข้อตกลงการปฏิบัติงานนอกสถานที่ แบบ.รง.C2-C3 (ดาวน์โหลด)

72. แบบขออนุญาตปฏิบัตินอกสถานที่ แบบ.รง.C1 (ดาวน์โหลด) สำหรับพนักงานกระทรวงและลูกจ้างชั่วคราว

73. แบบรับรองการสิทธิยกเว้นค่าห้อง (ดาวน์โหลด)

74. บันทึกข้อความ P4P (ดาวน์โหลด)

75. แบบขออนุมัติปรับแผนวัสดุ (ดาวน์โหลด)

76. แบบฟอร์มหนังสือรับรองสิทธิ์ค่ารักษาพยาบาล (ดาวน์โหลด)